اگه ازت خواهش کنم اگه التماست کنم از زندگی من میری بیرون نه | بیا 4 موزیک