ای دنیا از تو سیرم تا بمیرم ناید از من نامی بر لب ای دنیا | بیا 4 موزیک