2 باند (جواد عرب و عباس سنچولی) حرفاتو رک بزن | بیا 4 موزیک