30000 تماشاگر 3 ساعت قبل از دربی (ویدیو) | بیا 4 موزیک